فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری همچنان در انتظار تامین آب
فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری همچنان در انتظار تامین آب